گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات