فاطمه سلطانی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

تقديرنامه ها و افتخارات