گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
تقديرنامه ها و افتخارات

:: برگزيده و منتخب جايزه خادمان مکتوب

مرجع اهداء کننده : فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/09/06


ترجمه کتاب خانه هاي اصفهان
:: برگزيده دومين جايزه کتاب دکتر مزيني

مرجع اهداء کننده : انجمن مفاخر معماري ايران
مقام :
تاریخ : 1392/02/06


ترجمه و چاپ کتاب " خانه هاي اصفهان"
:: پژوهشگر نمونه دانشکده معماري (پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان))

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1391/10/02


:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) (اولين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ازاد اسلامي استان
مقام :
تاریخ : 1395/11/02


:: کسب رتبه برگزيده در بخش کتاب با عنوان « خانه هاي اصفهان» (سومين جشنواره ملي شهرپژوهي شهرداري اصفهان)

مرجع اهداء کننده : شهرداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


بخاطر ترجمه و چاپ کتاب" خانه هاي اصفهان"
:: استاد برگزيده رشته معماري (جشنواره ملي روز مهندسي اصفهان)

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/12/10


به مناسبت برگزاري سالروز تولد خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندس
:: پژوهشگر برتر استان در حوزه معماري و شهرسازي

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/09/181