گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

تقديرنامه ها و افتخارات

:: انتخاب مقاله درکنگره توانبخشي مبتني برخانواده

مرجع اهداء کننده : سازمان بهزيستي کشور
مقام :
تاریخ : 1393/08/151