گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

تقديرنامه ها و افتخارات

:: اردوهاي راهيان نور 92

مرجع اهداء کننده : قرارگاه مرکزي راهيان نور کشور
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: الزامات وملاحظات ايمني

مرجع اهداء کننده : امور صنعتي وتحقيقاتي وزارت دفاع
مقام :
تاریخ : 1392/10/11


:: اصول والزامات ايمني

مرجع اهداء کننده : وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: تهيه شناسنامه آماري مساجد واماکن مذهبي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : رئيس سازمان برنامه وبودجه استان اصفهان-مديرکل فرهنگ وارشاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/111