گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد کرج در سال 91

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد کرج
مقام :
تاریخ : 1391/10/011