نغمه فیضی نجفی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : مربي

تقديرنامه ها و افتخارات