گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: يکي از برگزيدگان علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11



1