دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: رساله برتر گروه کشاورزي

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/111