گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگرنمونه سال 1392

مرجع اهداء کننده : شرکت توزيع نيروي برق استان فارس
مقام :
تاریخ : 1392/09/16

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پژوهشگر نمونه 92

:: پژوهشگرنمونه سال 1394

مرجع اهداء کننده : استادنداري فارس
مقام :
تاریخ : 1394/09/16

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پژوهشگر نمونه 94


1