گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر استان در علوم کشاورزي

مرجع اهداء کننده : دکتر احمد آذين
مقام :
تاریخ : 1397/10/11

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پژوهشگر برتر استان در علوم کشاورزی
فایل ضمیمه پژوهشگر برتر استان در علوم کشاورزی

:: داوري نمايشگاه گل و گياه

مرجع اهداء کننده : مدير عامل
مقام :
تاریخ : 1393/02/01

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه داوری نمایشگاه

:: پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1396/10/11

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تقدیرنامه


1