گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: 1 کسب رتبه دوم مقاله نويسي در بخش نماز معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان جشنواره استاني آثار فرهنگي و هنري دانشگاهيان 1393

مرجع اهداء کننده : معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/01/01


جشنواره استاني آثار فرهنگي و هنري دانشگاهيان

1