محسن دستگیر
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استاد

تقديرنامه ها و افتخارات