گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر جشنواره پايان نامه هاي برتر، جايزه ويژه خيام

مرجع اهداء کننده : جشنواره پايان نامه هاي برتر خيام
مقام :
تاریخ : 1397/02/28


:: پژوهشگر برتر در دانشکده علوم انساني

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(واحد خوراسگان)
مقام : اول
تاریخ :


در بازه زماني سال هاي 94 لغايت 96
:: مسئول کارگروه تخصصي رفاهي تفريحي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1395/12/18


:: عضو کميته علمي و اجرايي همايش هاي متعدد

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: دومين جشنواره پژوهش و فناوري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام : پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و حقوق
تاریخ : 1396/10/11


:: اداره حقوقي شهرداري اصفهان

مرجع اهداء کننده : شهردار اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/05/28


:: بازرس هيأت بازرسي انتخابات

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ :


:: اخذ بالاترين درجه ارائه خدمات حقوقي (مستشار)

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ :


:: استاد راهنماي فرزندان شاهد و ايثارگر در طي 5 سال گذشته

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: کارمند برتر اداره کل بازرسي کل کشور در سال 1388

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: چاپ اولين مقاله ISI در زمينه حقوق جزا و جرم شناسي

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: پژوهشگر برتر در ميان دانشجويان دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه دولتي قم
مقام :
تاریخ :1