گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مسابقات طرح قدس کشوري

مرجع اهداء کننده : رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1393/09/30


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : رئيس شوراي سياستگذاري سما استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/09/26


کسب عنوان پژوهشگر برتر استان
:: همکار اهل قلم

مرجع اهداء کننده : معاون هماهنگي سازمان سما
مقام :
تاریخ : 1391/07/05


گسب مقام دوم کشوري در فراخوان سراسري نثر ادبي معلم

1