گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: رتبه 1 در پنوماتيک

مرجع اهداء کننده : FESTO COMPANY
مقام :
تاریخ : 1376/05/30


:: رتبه 1 در Service engineering

مرجع اهداء کننده : Star company
مقام :
تاریخ : 1378/01/19


:: ممتاز دوم کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه فردوسي مشهد
مقام :
تاریخ : 1392/06/23


:: ممتاز اول کارشناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1369/04/311