گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد منتخب سال 94-95

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ازاد اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1395/02/12


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ازاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1395/02/121