گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

تقديرنامه ها و افتخارات

:: طراحي نرم افزار آموزشي ماشين هاي الکتريکي مخصوص

مرجع اهداء کننده : وزارت آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1387/05/10


سومين جشنواره توليد محتواي الکترونيکي-تهران دانشگاه شهيد رجايي

1