دکتر مهربان هادی پیکانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات