گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي تربيتي

اطلاعيه ها و اعلانات