گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : استادیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
اطلاعيه ها و اعلانات

:: آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست

(1395-08-02)