گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : سیدمحمد نام خانوادگی : افتخاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mohamadeftekhari@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : رسانه