گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : زیلابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zeilabi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تعیین معیارهای تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسان و دانشجویان و میزان کاربست آن در فرایند آموزشی دانشگاه تبریز
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برنامه درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :