حمیدرضا شهرادنیا
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : شهرادنیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : www.quarts61@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :