گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - الهیات و معارف-فقه و مبانی حقوق اسلامی

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : رحیمیان دستجردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohsen100054@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فقهي حقوقي-ايات الاحكام
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان وادبيات عرب
دانشگاه محل تحصیل : ازاد سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اصول وفقه
دانشگاه محل تحصیل : حوزه علميه سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان وادبيات عرب
دانشگاه محل تحصیل : ازاد تهران مركز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : شرح شواهد شعري تفسر تبيان شيخ طوسي
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فقه واصول
دانشگاه محل تحصیل : حوزه علميه سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :