فاطمه میرصالحان
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- روابط بین الملل

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : میرصالحان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : f.mirsalehan@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بحران كشور هاي اسلامي