محمدهادی تسلیمیان
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم قرآن و حد يث

بيوگرافي

نام : محمدهادی نام خانوادگی : تسلیمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.taslimian@chmail.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :