گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : ملیحه نام خانوادگی : شریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : en_msharifi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد مبارکه سال اخذ مدرک : 79
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد مبارکه سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه : نوشتن نرم افزار کتابخانه دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیام نور اصفهان سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : ترجمه کتا ب لاتین
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنایی با ساختار سازمنی و آیین استخدامی اعضای غیر هیات علمی
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 60
عنوان دوره: آشنایی با سیره حضرت امام (ره)
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 8
عنوان دوره: آداب و سیره اسرار نماز
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 28 ساعت
عنوان دوره: گزارش نویسی
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز و بیماری قلبی
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 16 ساغت
عنوان دوره: پیشگیری از مواد مخدر
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: روخوانی و روانخوانی قرآن
ارائه دهنده : اداره کل تبلیغات
محل دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی طول دوره : 28 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه امداد و کمکهای اولیه
ارائه دهنده : سازمان دوره امداد
محل دوره : اداره آموزش امداد و نجات طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه ضمن خدمت
ارائه دهنده : اداره آموزش و پرورش
محل دوره : اداره آموزش و پرورش زرین شهر طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنایی با مقررت و شیوه نامه آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل دوره : واحد استان اصفهان طول دوره : 1 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه کامپیوتر 1
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر تاریخ دوره : 86-90
عنوان دوره : کارگاه کامپیوتر 2
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر تاریخ دوره : 86-90
عنوان دوره : مبانی کامپیوتر
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر تاریخ دوره : 86-90
عنوان دوره : مبانی و کاربرد آن در گرافیک
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر تاریخ دوره : 86-90
عنوان دوره : ساختمان داده
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر تاریخ دوره : 86-90
عنوان دوره : icdl
محل دوره : آموزش زرین سیستم زرین شهر تاریخ دوره : 80-82