گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی عمران-سازه

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : انصاری اردلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mortezaansari100@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سازه