گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : رجبی وندچالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rajabifateme37@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :