گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : حق وردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :