گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - قارچ شناسي دامپزشكي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمدعلي نام خانوادگی : ضیاء
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mohammadalizia@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : شناسایی مخمرهای مالاسزیا با روش PCR-RFLP