گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کشاورزی

بيوگرافي

نام : رامین نام خانوادگی : روشنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rsd2411@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در منطقه لردگان ( کشت دوم )
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره های تخصصی کشاورزی ، مدیریت ، آموزشی
ارائه دهنده : سازمانهای مدیریت برنامه ریزی و فنی و حرفه ای و....
محل دوره : اصفهان ، تهران طول دوره : 1600 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس دوره های آموزشی باغبانی ، گیاهان دارویی ، گلهای آپارتمانی ، گلهای فصل ، زراعت
محل دوره : سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ( حق التدریس ) تاریخ دوره : 1378
عنوان دوره : تدریس دروس مقطع کاردانی گل و گیاهان زینتی دانشگاه علمی - کاربردی
محل دوره : دانشگاه علمی -کاربردی تاریخ دوره : 1382 تا 1389
عنوان دوره : تدریس آفات و بیماری گیاهی مقطع کارشناسی دانشگاه علمی - کاربردی
محل دوره : دانشگاه علمی - کاربردی تاریخ دوره : 1393 تاکنون