فاطمه ترك لادانی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : ترك لادانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ftork1400@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تحصيلي و خانواده