راضیه فیاض
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : راضیه نام خانوادگی : فیاض
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ra.fayaz@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :