فرهاد فرزان مقدم
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : فرزان مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ew969@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت ورزشي