گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : سام نام خانوادگی : رحیم زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Sam.ucna@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Simulation and Modeling of Social Systems