فردین مردانی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پزشکی قانونی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : فردین نام خانوادگی : مردانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :