مرضیه محمدی فارسانی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : محمدی فارسانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : marziehfarsany@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :