هما سعادت نیا
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

بيوگرافي

نام : هما نام خانوادگی : سعادت نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Saadatnia.homa@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :