گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نگین نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ne.sadeghy@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی شهرسازی-طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران-هنرهای زیبا سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :