سعيد(سياوش) اسماعیلی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-سازه

بيوگرافي

نام : سعيد(سياوش) نام خانوادگی : اسماعیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : esmaeili19@ymail.com
زمینه تحقیقاتی :