گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تربیت بدنی و علوم ورزشی

بيوگرافي

نام : صدیقه نام خانوادگی : صمیمی شلمزاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : samimi.sedighe@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :