مهندس مجید مختاری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : مختاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : m.mokhtari@khuisf.ac.ir
ایمیل : m.mokhtari@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :