محمد هاشم عزیزی
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : محمد هاشم نام خانوادگی : عزیزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : azizihashem58@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : زراعت