گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - داروشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : منانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rmanani@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :