گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : شیرازی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amirshirazinezhad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بررسي رابطه خلاقيت و سازگاري اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش¬آموزان متوسطه آموزش و پرورش ناحيه دو شهر شيراز¬ سال تحصيلي 92-1391
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه خلاقیت و سازگاری اجنماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دروه متوسطه ناحیه دو شیراز سال تحصیلی 92-91
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت اموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : در حال تهیه
چکيده هدف اين پژوهش بررسي رابطه خلاقيت و سازگاري اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش ‌آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه دو شهر شيراز سال تحصيلي 92-91مي‌باشد. جامعه آماري، دانش ‌آموزان مقطع متوسطه ناحيه دو آموزش و پرورش و نمونه آن 376 نفر که داده‌ها از طريق پرسشنامه سازگاري اجتماعي Aiss( سينها و سينگ ،1993) و خلاقيت تورنس(1965) و سوالات محقق ساخته عملکرد تحصيلي جمع‌آوري و مورد تحليل آماري قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد: بين خلاقيت و ابعاد آن با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بين سازگاري اجتماعي و ابعاد آن با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بين پسران و دختران در خلاقيت و بعد انعطاف‌ پذيري تفاوت معنادار به نفع پسران مشاهده شد و در ابعاد سيالي،بسط و ابتکار تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين بين سازگاري اجتماعي و خلاقيت نمونه مورد مطالعه رابطه مستقيم و مثبتي مشاهده شد. کليد واژه‌ها: سازگاري اجتماعي، خلاقيت، عملکرد تحصيلي، دانش‌آموز.