گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اقتصاد

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : مصطفایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hajar.mostafaee@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :