گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : میرزایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohamadmirzaie808@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مدیریت برند وبرند سازی- مدیریت استراتژیک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاداسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : ارتقاء برند باشگاه سپاهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : علوم وتحقیقات سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مشارکت زنان خانه دار اصفهان در ورزش