گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : سید حمزه نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hoseini.hamzeh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :